Kodeks postępowania firmy Silica Verfahrenstechnik GmbH

Niniejszy Kodeks postępowania SILICA Verfahrenstechnik GmbH dotyczy zasad postępowania w biznesie i etyki biznesowej naszej firmy. Dzięki tym wytycznym chcemy wdrożyć najwyższe standardy postępowania prawnego i etycznego oraz zapewnić ich przestrzeganie. Opisane tutaj wytyczne są ważne i wiążące dla wszystkich pracowników SILICA Verfahrenstechnik GmbH.

1. etyka i zachowanie w biznesie

SILICA Verfahrenstechnik GmbH prowadzi swoją działalność w ramach obowiązującego prawa i przepisów oraz przywiązuje dużą wagę do otwartości i uczciwości w kontaktach z partnerami biznesowymi. SILICA Verfahrenstechnik GmbH nie stosuje żadnych nielegalnych praktyk biznesowych – uczciwość naszej firmy ma najwyższy priorytet i w żadnym wypadku nie może być zagrożona przez działania naszych pracowników. Nie wolno przyznawać żadnych korzyści klientom, dostawcom ani innym stronom trzecim (np. urzędnikom publicznym) w formie płatności, prezentów lub obietnic, o ile nie wchodzą one w zakres normalnej gościnności biznesowej. Pracownicy SILICA Verfahrenstechnik GmbH nie przyjmują płatności, prezentów ani osobistych przysług od naszych partnerów biznesowych.

SILICA Verfahrenstechnik GmbH utrzymuje profesjonalne relacje biznesowe ze swoimi klientami i dostawcami, które są wolne od konfliktów interesów.

Konflikty interesów, które mogą powstać w trakcie działalności naszych pracowników, muszą być zgłaszane kierownictwu. Konflikt interesów powstaje na przykład, gdy pracownik SILICA Verfahrenstechnik GmbH prowadzi interesy z firmą, w której członek rodziny lub inny krewny zajmuje stanowisko kierownicze.

SILICA Verfahrenstechnik GmbH nie będzie przekazywać żadnych darowizn na rzecz partii politycznych ani w żaden sposób wspierać ich interesów. Wszelkie działania polityczne lub religijne na terenie SILICA Verfahrenstechnik GmbH są niedozwolone. Jeśli pracownik wypowiada się na tematy polityczne lub religijne na forum publicznym, nie może sprawiać wrażenia, że przemawia lub działa w imieniu SILICA Verfahrenstechnik GmbH.

Pracownicy, którzy są w posiadaniu niepublicznych informacji związanych z firmą naszych partnerów biznesowych, nie mogą ujawniać tych informacji innym osobom. Jeśli możliwe jest wyciągnięcie wniosków na temat wyników biznesowych z niepublicznych informacji związanych z firmą naszych partnerów biznesowych, pracownicy SILICA Verfahrenstechnik GmbH nie mogą kupować ani sprzedawać udziałów w danej firmie ani doradzać innym osobom w sprawie zakupu lub sprzedaży takich udziałów (insider trading).

2. przepisy antymonopolowe i dotyczące konkurencji

SILICA Verfahrenstechnik GmbH wspiera wolną i uczciwą konkurencję. Nasi pracownicy przestrzegają obowiązujących przepisów antymonopolowych i dotyczących konkurencji. Należy unikać wywierania wpływu poprzez zmowę i inne działania, które mogą utrudniać handel lub ograniczać wolną konkurencję. Takie działania obejmują na przykład porozumienia między konkurentami w celu ustalania i kontrolowania cen, bojkotowanie niektórych dostawców lub klientów, dzielenie klientów lub rynków lub ograniczanie dystrybucji produktów w celu wpłynięcia na cenę rynkową. Pracownicy SILICA Verfahrenstechnik GmbH muszą zachować szczególną ostrożność, aby działania związane z przedstawicielami innych firm nie mogły być postrzegane lub interpretowane jako naruszenie prawa konkurencji.

3. poufność i tajemnice handlowe

Poufne informacje, które pracownicy uzyskują o SILICA Verfahrenstechnik GmbH i jej partnerach biznesowych w trakcie swojej pracy, nie mogą być ujawniane ani wykorzystywane bezpośrednio ani pośrednio, ustnie ani pisemnie. Poufne dokumenty i informacje biznesowe obejmują na przykład tajemnice handlowe, wynalazki, wewnętrzne raporty, strategie, dane sprzedażowe, wewnętrzne cenniki i kalkulacje projektów, wrażliwe informacje projektowe, plany biznesowe i projekty rozwojowe. Obowiązek ten ma zastosowanie do danego pracownika nawet po zakończeniu stosunku pracy.

Poufne obchodzenie się z wrażliwymi informacjami chroni interesy SILICA Verfahrenstechnik GmbH.

4. dokumenty finansowe

Wszystkie dokumenty finansowe SILICA Verfahrenstechnik GmbH są prawidłowe i zgodne z wymogami prawnymi. Dokumentacja finansowa jest ważną częścią wypełniania naszych zobowiązań korporacyjnych wobec naszych właścicieli, pracowników, klientów, dostawców i organów nadzorczych. Nielegalne praktyki, takie jak manipulacje, naruszają obowiązujące przepisy prawa i będą odpowiednio karane.

5. relacje pracownicze i równość szans

Sukces SILICA Verfahrenstechnik GmbH zasadniczo zależy od otwartej i opartej na zaufaniu komunikacji na wszystkich poziomach firmy. Oczekujemy od naszych pracowników uprzejmości i szacunku w rozmowach osobistych, rozmowach telefonicznych, korespondencji pisemnej i korespondencji e-mail.

Bez wyjątku pracownicy SILICA Verfahrenstechnik GmbH są zobowiązani do otwartych, przyjaznych i uczciwych relacji z kolegami i partnerami biznesowymi, niezależnie od pochodzenia etnicznego, płci, religii, ideologii, niepełnosprawności, wieku lub tożsamości seksualnej. Pracownicy, którzy czują się niesprawiedliwie traktowani, pokrzywdzeni lub marginalizowani przez innych, mogą skontaktować się z kierownictwem w tajemnicy.

6. bezpieczeństwo w miejscu pracy

SILICA Verfahrenstechnik GmbH kieruje się deklaracją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która definiuje zdrowie jako stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby lub niepełnosprawności.

SILICA Verfahrenstechnik GmbH zobowiązuje się do zapewnienia zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy oraz do przestrzegania przepisów BHP.

Nasi pracownicy są najważniejszym zasobem firmy. Dlatego SILICA Verfahrenstechnik GmbH postrzega zdrowie swoich pracowników jako odpowiedzialność społeczną. Głównym zadaniem jest poprawa samopoczucia w miejscu pracy i wyeliminowanie zagrożeń w miejscu pracy.

7. wykorzystanie zasobów spółki

SILICA Verfahrenstechnik GmbH zapewnia swoim pracownikom narzędzia i sprzęt, których potrzebują do wykonywania swojej pracy. Oznacza to, że nasi pracownicy mają dostęp do zasobów firmy, takich jak czas pracy, surowce, zakupione materiały, sprzęt biurowy i warsztatowy, nieruchomości, pojazdy, narzędzia i oprogramowanie. Zasoby firmy są wykorzystywane wyłącznie do celów biznesowych. Prywatne korzystanie z zasobów firmy musi być uprzednio zatwierdzone przez kierownictwo. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie zasoby firmy muszą być chronione. Pracownicy są odpowiedzialni za zrównoważone i efektywne wykorzystanie zasobów naszej firmy.

8. ochrona środowiska

SILICA Verfahrenstechnik GmbH jest zaangażowana w zrównoważoną ochronę naszego środowiska. Nasze systemy oczyszczania powietrza odlotowego i odzyskiwania rozpuszczalników codziennie wnoszą istotny wkład w ochronę środowiska. Ponadto dużą wagę przywiązujemy do zrównoważonego wykorzystania zasobów i efektywnego wykorzystania energii już na etapie projektowania procesu. Podczas projektowania i produkcji naszych systemów inżynierii procesowej nasi pracownicy zapewniają, że zasoby takie jak energia, materiały pomocnicze, papier lub inne surowce nie są niepotrzebnie marnowane.

9 Wdrażanie Kodeksu postępowania

Oczekujemy, że nasi pracownicy będą przestrzegać postanowień niniejszego Kodeksu postępowania. Jeśli pojawią się pytania związane z Kodeksem postępowania, można je w każdej chwili zgłosić kierownictwu. W przypadku naruszenia postanowień Kodeksu postępowania, kierownictwo SILICA Verfahrenstechnik GmbH zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich środków w celu ochrony integralności naszej firmy i naszych pracowników.

Berlin, 05.11.2020 r.

 

Twój kontakt do SILICA

SILICA: INDYWIDUALNY, KOMPETENTNY, NIEZAWODNY

Każde zapytanie traktujemy poufnie i sumiennie. Chcemy, abyś był w pełni zadowolony z naszej pracy!

15 + 6 =

System dostosowany do indywidualnych potrzeb: chętnie doradzimy osobiście

+49 30 435 73-5   |   info@silica.de

Silica Verfahrenstechnik GmbH, Wittestraße 24, 13509 Berlin Germany